<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_Food_After.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> อาหารภายหลังการแข่งขัน

อาหาร...หลังการแข่งขันChicken.gif (7019 bytes)

linesbar.gif (1687 bytes)

 

         การกินอาหารหลังการแข่งขันไม่มีข้อจำกัดอย่างใด  หลักใหญ่คือ  พยายามกินชดเชยพลังงานที่ใช้ไป  ตลอดจนน้ำและเกลือแร่ที่สูญเสียไประหว่างการแข่งขัน  ตัวอย่างเช่น  ถ้าเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้เวลานาน  เช่นการวิ่งมาราธอน  ก็ต้องกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง  และมีปริมาณเกลือแร่เพียงพอ  โดยเฉพาะโพแพแทสเซียม  ซึ่งมีมากในผลไม้ประเภทส้ม  กล้วย  และในถั่วเมล็ดแห้ง ในการแข่งขันที่ต้องสูญเสียพลังงานไปมาก  การกินชดเชยอาจทำไม่ได้ในมื้อเดียว  แต่จะต้องใช้เวลา  2-3 วัน กว่าจะมีการสร้างและสะสมไกลโคเจน ในกล้ามเนื้อกลับคืนสู่สภาพเดิม

        เนื่องจากอาหารต่างชนิดกันมีองค์ประกอบไม่เหมือนกัน  อาหารเพียงชนิดเดียว  จึงไม่สามารถเป็นแหล่งของสารอาหารทุกชนิดในปริมาณที่ร่างกายต้องการได้  เราจึงต้องบริโภคอาหารทั้ง 5 หมู่  ทุกมื้อ  ทุกวัน  สำหรับหมู่ผักและผลไม้  สามารถรับประทานทดแทนกันได้

         ร่างกายจะมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ได้นั้น  ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือรับประทานอาหารให้ถูกต้อง  และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ  อาหารที่ดีมิได้หมายความถึงอาหารที่มาจากภัตตาคารชั้นสูง  ราคาแพง ๆ แต่หมายความถึงอาหารที่มีสารอาหารครบตามที่ร่างกายต้องการ  และเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วร่างกายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ สร้างความเจริญเติบโต  และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้

( ข้อมูลจาก  การกีฬาแห่งประเทศไทย) 

           

 

            สำหรับกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะฟุตบอล เทนนิส แบดมินตัน มวยสากล การแข่งขันไม่ได้สิ้นสุดเพียงครั้งเดียว บางครั้งอาจ จำเป็นต้องลงแข่งแทบทุกวัน หรือแม้กระทั่งการวิ่ง บางครั้งมีสนามวิ่งซึ่งขัดไม่ได้จำเป็นต้องเข้าร่วมทั้ง เสาร์และอาทิตย์

            ดังนั้นภายหลังการแข่งขันแต่ละครั้ง โดยเฉพาะช่วงหลังของการแข่งขัน นักกีฬาส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะแข่งขัน วันต่อไป ดังนั้นอาหารภายหลังการแข่งขันแต่ละครั้งจะมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อให้นักกีฬาสามารถฟื้นตัวได้เร็ว โดยเฉพาะถ้าเป็น การแข่งขันที่ใช้เวลานาน ปริมาณไกลโคเจนที่สะสมในร่างกายอาจจะหมดไปได้ และการที่ร่างกายจะสะสมไกลโคเจนให้กลับมา ในปริมาณเท่าเดิมได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20 ชั่วโมง โดยมีอัตราสะสมประมาณร้อยละ 5 ต่อชั่วโมง แต่ในช่วง 2 ชั่วโมงแรกภายหลัง การแข่งขัน ไกลโคเจนจะสามารถเก็บสะสมด้วยอัตรามากกว่าปกติ โดยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7 ดังนั้นการได้รับอาหารภายใน 2 ชั่วโมง หลังการแข่งขัน จึงมีความสำคัญอย่างมาก

 

ข้อมูลจาก กองโภชนาการ กรมอนามัย

 

 

เสริมสมรรถภาพด้วยอาหาร

ข้อแนะนำสำหรับการขึ้นมาราธอน

การฝึกเพื่อกลับไปวิ่งใหม่ หลังจากการบาดเจ็บ

ดั้นด้นสู่ความเป็นเลิศ

 

<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>