สรุปผลการแข่งขัน

อุบลราชธานีไตรกีฬานานาชาติ

รวมนักไตรกีฬาเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 122 คน ไม่ถึงเส้นชัย 8 คน

ประเภท HALF IRONMAN

(ระยะทาง ว่ายน้ำ 1,900 เมตร จักรยาน 99 กิโลเมตรและวิ่ง 21.9 กิโลเมตร)

รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ชนะเลิศชาย ได้แก่ นายประยูร เจริญศรี

ชนะเลิศหญิง ได้แก่ Miss TABITHA BOND

จำนวนนักไตรกีฬา 14 คน ไม่ถึงเส้นชัย 1 คน

อันดับที่ 1 นายประยูร เจริญศรี (H12) เวลา 5:23:00

 อันดับที่ 2 Mr. PETER DOUGLAS (H2) เวลา 5:29:46

3 Mr. HSU YEN PIN (H8) เวลา 5:32:29

4 นายเกียรติศักดิ์ เปรมอนันต์ (H11) เวลา 5:56:07

5 Mr. BLAINE HOLMAN (H13) เวลา 6:17:28

6 นายวิศรุต วิสนุวิมล (H9) เวลา 6:29:33

7 Mr. BILL GALLAGHER (H1) เวลา 6:30:48

8 นายนิพนธ์ กุลนิตย์ (H15) เวลา 6:50:02

9 Mr. CHIANG SHIH HUNG (H7) เวลา 6:56:37

10 นายฑัมพร แต้ศิริเวช (H10) เวลา 7:13:19

11 ธเนศ กิตติพรพานิช (H5) เวลา 7:26:35

12 Miss TABITHA BOND (H14) เวลา 7:30:46

13 นายชัยพร วราภัทรวิพุธ (H4) เวลา 8:40:00

***ผู้เข้าแข่งขันแต่ไม่ถึงเส้นชัย คือ คุณปราณี ถีติปริวัตร (H6)***

 

ประเภท OLYMPIC DISTANCE

(ระยะทางการว่ายน้ำ 1,500 เมตร จักรยาน 40 กิโลเมตร วิ่ง 10 กิโลเมตร)

จำนวนนักไตรกีฬา 38 คน ไม่ถึงเส้นชัย 2 คน

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ชนะเลิศชาย ได้แก่ พ.อ.อ.ไพศาล แสงวิรุฬห์ (C10)

ชนะเลิศหญิง ได้แก่ น.ส.พัชรินทร์ คณะพล (B4)

กลุ่ม A (ชายทั่วไป) เข้าแข่งขัน 5 คน ถึงเส้นชัย 5 คน

อันดับที่ 1 นาย กิตติศักดิ์ คะสุดใจ (A6) เวลา 2:24:27 อันดับที่ 2 นาย ตระกูลไทย แก้วอ่อน (A5) เวลา 2:28:40

3 นาย ธนากร ชีพธำรง (A2) เวลา 2:29:41 4 ร.ท.กมล บุพการีรักษ์ (A3) เวลา 2:44:11

5 จ..อ.พรชัย มาตรขาว (A1) เวลา 2:47:40

กลุ่ม B (หญิงทั่วไป) เข้าแข่งขัน 2 คน ถึงเส้นชัย 2 คน

อันดับที่ 1 น.ส.พัชรินทร์ คณะพล (B4) เวลา 2:41:45 อันดับที่ 2 Miss REBECCA BOND (B1) เวลา 2:55:51

กลุ่ม C (ชาย อายุ30 – 39 ปี) เข้าแข่งขัน 10 คนถึงเส้นชัย 10 คน

อันดับที่ 1 พ.อ.อ.ไพศาล แสงวิรุฬห์ (C10) เวลา 2:18:36 อันดับที่ 2 นาย สุพจน์ หนองใหญ่ (C4) เวลา 2:21:10

3 นาย วรพล พิทักษ์วงศ์จินดา (C8) เวลา 2:24:43 4 จ.ส.อ. ยุทธชัย ชินภาสน์ (C2) เวลา 2:32:08

5 นาย อภินบ ทศศะ (C12) เวลา 2:45:55 6 นาย พิชิต สิทธิสาร (C7) เวลา 2:50:51

7 นาย สิทธิชัย สุนทรส (C6) เวลา 2:52:54 8 Mr. COLIN MCMAHOL (C1) เวลา 2:57:55

9 ส.อ.จารุวัฒน์ อ้นสุวรรณ (C3) เวลา 3:15:00 10 นาย กรกฎ ฤกษ์จารี (C5) เวลา 3:45:21

กลุ่ม D (ชาย อายุ 40 – 49 ปี) เข้าแข่งขัน 10 คน ถึงเส้นชัย 9 คน

อันดับที่ 1 นาย รังสรรค์ ประไพมณี (D10) เวลา 2:31:11

 อันดับที่ 2 นาย ประชากร สนมวัฒนาวงศ์ (D4) เวลา 2:37:37

3 นาย ยุทธ ทรงศิริ (D8) เวลา 2:37:56

4 Mr. RONNIE NG (D2) เวลา 2:38:06

5 นายวรรณชัย บ่างวิรุฬห์รักษ์ (D9) เวลา 2:45:23

6 นาย ภูวนัฐ อินทราชัย (D5) เวลา 3:04:28

7 นายวินัย เฉลิมชัยวัฒน์ (D7) เวลา 3:07:48

8 นาย สุจริต สีณทมาศ (D6) เวลา 3:13:34

9 นาย โกศล มาศธนวัฒนกุล (D1) เวลา 3:16:26

กลุ่ม E (ชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป) เข้าแข่งขัน 11 คน ถึงเส้นชัย 10 คน

อันดับที่ 1 นาย คณิต ยงสกุล (E2) เวลา 2:29:41

 อันดับที่ 2 Mr. ROSSIE ROGER (E11) เวลา 2:41:15

3 Mr. PETER BOND (E1) เวลา 3:01:22

 4 Mr. TED PULASKI (E6) เวลา 3:02:32

5 Mr. ROSS HORWOOD (E3) เวลา 3:07:38

6 นายถาวร ดวงตา (E8) เวลา 3:20:11

7 นายวิชัย สนคะมี (E10) เวลา 3:21:22

8 นายสมภาร ทองมั่น (E5) เวลา 3:31:07

9 นายสหัส สุวรรณประเสริฐ (E7) เวลา 3:45:21

10 นายวิเชียร สุนทรส (E4) เวลา 3:56:20

ประเภท SPRINT DISTANCE

(ระยะทาง ว่ายน้ำ 750 เมตร จักรยาน 20 กิโลเมตรและวิ่ง 5 กิโลเมตร)

จำนวนนักไตรกีฬา 30 คน

รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

ชนะเลิศชาย ได้แก่ นายจิรชัย หมื่นฤทธิ์ (F6)

ชนะเลิศหญิง ได้แก่ น.ส.ทรงศิริ โพธิ์เจริญ (L3)

กลุ่ม F (ชายทั่วไป) เข้าแข่งขัน 10 คน ถึงเส้นชัย 10 คน

อันดับที่ 1 นาย จิรชัย หมื่นฤทธิ์ (F6) เวลา 1:14:41

 อันดับที่ 2 นาย สัณฐิติ อันทะบาล (F4) เวลา 1:17:39

3 นาย วิทยา จันทร์อร่าม (F1) เวลา 1:23:00

4 นาย อัครเดช คะสุดใจ (F3) เวลา 1:25:04

5 นาย ขันทอง สุกใส (F8) เวลา 1:30:32

6 นาย นพดล (F11) เวลา 1:34:40

7 นาย ปืนกล เนตรนุช (F9) เวลา 1:34:40

8 นาย มนตรี ทองวิเศษ (F2) เวลา 1:36:29

9 นาย พงษ์ศักดิ์ มาอินทร์ (F7) เวลา 1:43:52

10 นาย อรรณพ (F10) เวลา 1:46:35

กลุ่ม K (ชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป) เข้าแข่งขัน 10 คน ถึงเส้นชัย 10 คน

อันดับที่ 1. พ.อ.นิพนธ์ มาสุข (K5) เวลา 1:28:08 อันดับที่ 2 นายสาธิต สถาปนาเศรษฐ์ (K9) เวลา 1:31:28

3 จ.ส.อ.วิเศษ ชารี (K6) เวลา 1:38:49 4 นาย กมล ศรีสูงเนิน (K2) เวลา 1:40:54

5 นาย สมศักดิ์ โสธรบุญ (K1) เวลา 1:42:54 6 นาย ไสว โทนะพันธ์ (K10) เวลา 1:43:03

7 นายชาติชาย ศรีนอ (K8) เวลา 1:44:27 8 นายสานนท์ กานธนาวัฒน์ (K4) เวลา 1:44:27

9 นายสุขสันต์ ณ อุบล( K3) เวลา 1:45:35 10 นาย สรพล สุนทรพจน์ (K7) เวลา 1:56:39

กลุ่ม L (หญิงทั่วไป) เข้าแข่งขัน 2 คน ถึงเส้นชัย 2 คน

อันดับที่ 1 น.ส.ทรงศิริ โพธิ์เจริญ (L3) เวลา 1:32:43 อันดับที่ 2 น.ส. ศิริกัญญา คล้ายวิจิตร (L5) เวลา 1:32:43

กลุ่ม M (เยาวชนชายอายุไม่เกิน 19 ปี) เข้าแข่งขัน 8 คน ถึงเส้นชัย 8 คน

อันดับที่ 1 นาย เปรมพงษ์ โกสีนาม (M1) เวลา 1:18:27 อันดับที่ 2 นาย เทอดศักดิ์ รามฤทธิ์ (M8) เวลา 1:18:39

3 นาย ทินกร อภิชาติอำมฤต (M2) เวลา 1:21:11 4 นาย กรกต สีถาวี (M5) เวลา 1:27:31

5 นาย วันชัย งามทรัพย์ (M6) เวลา 1:28:02 6 นาย ณัฐวุฒิ โชติเลอศักดิ์ (M3) เวลา 1:30:45

7 นาย ฤทธิชัย หนึ่งคำมี (M4) เวลา 1:31:27 8 นาย ณัฐพงษ์ แสวงศรี (M7) เวลา 1:38:56

ประเภท SHORT SPRINT DISTANCE

(ระยะทาง ว่ายน้ำ 400 เมตร จักรยาน 10 กิโลเมตร วิ่ง 3 กิโลเมตร)

จำนวนนักไตรกีฬา 40 คน ไม่ถึงเส้นชัย 5 คน

กลุ่ม T (ชายทั่วไป) เข้าแข่งขัน 16 คน ถึงเส้นชัย 12 คน

อันดับที่ 1 นายสุทัศน์ พะสุรัมย์ (T10) เวลา 44:53 อันดับที่ 2 นายทรงวาด สายชมภู (T4) เวลา 48:17

3 นายวุฒินันท์ สายชมภู (T3) เวลา 49:36 4 ส.ต. ประการณ์ บุรากร (T12) เวลา 51:13

5 นายชาญชัย ท้วมบำรุง (T9) เวลา 55:55 6 จ.ส.อ.วิชิต บัวทอง (T6) เวลา 59:49

7 นายธีรชาติ ทองมั่น (T2) เวลา 1:00:00 8 นายพันธ์ บุญจบ (T7) เวลา 1:01:00

9 นายปรีดา พรไทย (T8) เวลา 1:01:02 10 นายอนุชาติ แก้วปลื้ม (T16) เวลา 1:04:00

11 นาย สง่า ไตรรัตนาธิกุล(T14) เวลา 1:06:06 12 นายรุ่งฤทธิ์ วรจักรอาคม (T15) เวลา1:25:22

กลุ่ม X (เยาวชนชายอายุไม่เกิน 19 ปี) เข้าแข่งขัน 18 คน ถึงเส้นชัย 18 คน

อันดับที่ 1 ด.ช. คนเพชร พิเชฎไพศาล (X18) เวลา 43:19 อันดับที่ 2 นาย วีรภัทร เกียรติดำรง (X5) เวลา 44:07

3 ด.ช.ตันติกร วิจิตรพรกุล (X16) เวลา 45:19 4 ด.ช. คมสัน พิเชฎไพศาล (X14) เวลา 45:47

5 ด.ช. เอกรัฐ มนูชัย (X3) เวลา 46:25 6 นาย เสกศักดิ์ หนองศรี (X9) เวลา 46:40

7 ด.ช.ภัทรพงษ์ เขียวแดง (X10) เวลา 47:34 8 นาย อาทิตย์ รัตนพลธีร์ (X12) เวลา 48:37

9 นาย อุดม อุตโภ (X11) เวลา 49:09 10 นาย กฤษณ์ พรสุข (X13) เวลา 51:05

11 นายเอราวัตร ศิริวัฒนกุล (X8) เวลา 53:29 12 ด.ช. ณัฐยศ ทองมั่น (X2) เวลา 55:16

13 ด.ช. ศิวนนท์ จำปาพันธ์ (X4) เวลา 56:41 14 ด.ช. บุรินทร์ วรรณา (X17) เวลา 57:14

15 ด.ช. ศุภกร แจ่มแจ้ง (X15) เวลา 57:20 16 ด.ช. ปวีณ แสงอิศราภิรักษ์ (X1) เวลา 57:26

17 นายกฤษณรักษ์ สีขาว (X7) เวลา 58:10 18 ด.ช.ภิญโญยศ ม่วงสมมุข (X6) เวลา 1:10:12

กลุ่ม Y (หญิงทั่วไป) เข้าแข่งขัน 6 คน ถึงเส้นชัย 5 คน

อันดับที่ 1 น.ส.วนิดา โมลิพันธ์ (Y6) เวลา 51:46 อันดับที่ 3 น.ส.ณุวรา เฮงเทียนศรี (Y1) เวลา 54:33

3 น.ส.ไสว พะรัมย์ (Y4) เวลา 57:07 4 ด.ญ.ตรีรัตน์ กอแก้ว (Y2) เวลา 58:04

5 นางยุพิน โชติเลอศักดิ์ (Y3) เวลา 1:23:40