การเหยียดยืดหลังจากวิ่ง

 

 

         ควรมีการเหยียดยืดหลังจากวิ่งมา (วิ่งเหยาะ ๆ 5 นาที ) ในช่วงสุดท้ายของการออกกำลังกาย อย่าสิ้นสุดการทำงาน (ออกกำลังกาย ) ด้วยการวิ่งเร็ว การทำเช่นนั้น จะทำให้หัวใจทำงานหนัก ซึ่งเป็นการทำให้หัวใจสูบฉีดในอัตราที่เร็ว สิ่งที่ไม่ควรทำ คือวิ่งเร็วแล้วหยุด เมื่อคุณวิ่ง กล้ามเนื้อต้องการเลือดไปเลี้ยงมาก โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขา เมื่อคุณหยุดทันทีทันใดเลือดไปเลี้ยงมาก โดยเฉพาะกล้ามเนื้อขา เมื่อคุณหยุดทันทีทันใด เลือดจะไปรวมอยู่ที่ขา แล้วอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าปราศจากการเหยียดยืดกล้ามเนื้อหลังการวิ่ง เลือดจะกลับเข้าสู่หัวใจและสมองด้วยความยากลำบาก เนื่องจากไปรวมที่ขา การสิ้นสุดการออกกำลังกายด้วยการเหยียดยืดกล้ามเนื้อ จะทำ ให้หัวใจค่อยกลับคืนสู่สภาพปกติและชีพจรก็จะกลับสู่สภาพปกติด้วย

( จากหนังสือ กายบริหาร Stretching by Bob Anderson ผู้แปล รศ.กรรวี บุญชัย,สุดจิต เขียวอุไร ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ )