ประกาศผลการแข่งขัน

   ไตรกีฬาเทอดพระเกียรติ 22 ธันวาคม 2545

                                                    ชิงแชมป์ประเทศไทย

                             เพื่อชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

             

 

OLYMPIC DISTANCE

ชนะเลิศชาย  ร... ศุภชัย อุนาสิงห์  เวลา 2 ชั่วโมง 17 นาที 31 วินาที

ชนะเลิศหญิง  น..ทรงศิริ โพธิ์เจริญ เวลา  2 ชั่วโมง 55 นาที 57 วินาที

SPRINT DISTANCE

ชนะเลิศชาย   นายภาไดย พุ่มประพันธ์ เวลา 1 ชั่วโมง 8 นาที 25 วินาที

ชนะเลิศหญิง  น..อัญชลี แก้วมณี เวลา 1 ชั่วโมง 43 นาที 54 วินาที

 SHORT SPRINT DISTANCE

ชนะเลิศชาย  นายบุรินทร์ วรรณา เวลา 42 นาที 41 วินาที

DUATHLON

ชนะเลิศชาย  นายวิทยา โพธิ์รุณ เวลา 1 ชั่วโมง 56 นาที

ชนะเลิศหญิง น..นฤมล ทับทิม เวลา 2 ชั่วโมง 57 นาที 59 วินาที

 

Olympic Distance

กลุ่มเยาวชนชายอายุ ไม่เกิน 19 ปี

1.      ณรงค์ศักดิ์ จารุพงษ์  เวลา 2:22:27

กลุ่มชาย 20-29 ปี

1.      ...ศุภชัย อุนาสิงห์ เวลา 2:17:31

2.      ..อำนาจ ศรีชาติ เวลา 2:27:14

3.      สัณฐิติ อันทะบาล เวลา 2:29:13

4.      ไกรสร แสงโชติ เวลา 2:42:04

5.      ธนากร ชีพธำรง เวลา 2:42:29

6.      ชวลิต โอภาพ เวลา 2:51:23

7.      ...โรมรัน ผันอากาศ เวลา 3:00:15

กลุ่มชาย 30-39 ปี

1.      Mr. Yuichi Morimoto เวลา 2:23:22

2.      ...เรวัชร์ ก่อแก้ว เวลา 2:32:38

3.       ฑัมพร แต้ศิริเวช เวลา 2:45:44

4.       Mr. David Garred เวลา 2:50:18

5.      Mr. Brian McManus เวลา 2:55:35

6.      นิพนธ์ กุลนิตย์ เวลา 2:59:02

7.      .. สุขฤทัย ชุมพล เวลา 3:17:45

8.      .. รุ่งคุณ กิติยากร เวลา 3:23:10

9.      สมจิตร บัวเศษ เวลา 3:30:00

10.  ปืนกล เนตรนุช เวลา 4:09:44

กลุ่มชาย 40-49 ปี

1.      ณัฐพล หอสกุล เวลา 2:44:47

2.       ประยูร ดีสุขแสง เวลา 2:46:47

3.      Mr. Robert Stein เวลา 2:47:28

4.      เคิร์ค สิงคารวานิช เวลา 2:51:02

5.      สาธิต สถาปณเศรษฐ์ เวลา 3:03:42

6.      พิบูลย์ เพิ่มมิตร เวลา 3:05:21

7.      สุวิทย์ จาตุจินดา เวลา 3:11:29

8.      สิทธิศักดิ์ เชื้อซ้าย เวลา 3:19:36

9.      วิทยา มณีจักร์ เวลา 3:21:06

10.  สมชัย สืบประเสริฐ เวลา 3:25:21

11.  วินัย เฉลิมชัยรัตน์ เวลา 3:29:16

กลุ่มชาย 50 ปีขึ้นไป

1.      บุญสม เวลา 3:31:56

2.      วิโรจน์ โรจน์ศิริพงษ์ เวลา 3:24:32

3.      ศิริ ปานเพชรรัตน์ เวลา 3:25:19

กลุ่มหญิงทั่วไป

1.      ..ทรงศิริ โพธิ์เจริญ เวลา 2:42:17

2.      ..พิมพ์พนิต โกญจนวรรณ เวลา 2:55:57

3.      ..กนกนันท์ ศรียางนอก เวลา 3:32:14

 

Sprint Distance

กลุ่มเยาวชนชายไม่เกิน 19 ปี

1.      ภาไดย พุ่มประพันธ์ เวลา 1:08:25

2.      พิชานัน รตานนท์ เวลา 1:09:39

3.      รัฐพล ศักดิ์แสน เวลา 1:11:48

4.      ..ตันติกร วิจิตรพรกุล เวลา 1:11:49

5.      ..ธันวา อิ่มแผลง เวลา 1:19:51

6.      ..เรือธง นาเวศภูติ เวลา 1:25:06

7.      นายปฏิวัติ ทรัพย์สมบูรณ์ เวลา 1:29:45

กลุ่มชายทั่วไป

1.      มณเทียร หอมสนิท เวลา 1:16:09

2.      เกียรติ ทีปประสาน เวลา 1:32:28

3.      ชาตรี ชื่นชมสกุล เวลา 1:35:33

4.      สุริยัน วิจิตรเลขการ เวลา 1:56:26

5.      สมเกียรติ ปึงประพันธ์พงษ์ เวลา 1:57:53

6.      เกษมสันต์ จริธรรมวศิน เวลา 2:05:29

7.      ศักดิ์ชัย คฤหพันธุ์วณิช เวลา 2:17:28

กลุ่มหญิงทั่วไป

1.      อัญชลี แก้วมณี เวลา 1:43:54

 

Short print Distance

กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 19 ปี

1.      บุรินทร์ วรรณา เวลา 42:41

2.      วสันต์ ฉันท์ทองเจริญ เวลา 49:13

3.      คมสัน พิเชฐไพศาล เวลา 49:15

4.      นพปฎล วชิรโกวิท เวลา 1:03:58

กลุ่มชายทั่วไป

1. สมชาย เตชะผกาพงษ์ เวลา 52:57

2. วิวัฒน์ วัฒนจินดา เวลา 59:10

Duathlon

ชนะเลิศชาย วิทยา โพธิ์รุณ เวลา 1:56:00

ชนะเลิศหญิง น..นฤมล ทับทิม เวลา 2:57:59

1.      สุชาติ พงศ์พฤกษ์2:17:56

2.      คมเพชร พิเชฐไพศาล เวลา 2:23:34

3.      ชวลิต จริตธรรม เวลา 2:36:20

4.      วรเชษฐ์ สุภาวิมล เวลา 2:50:45

 

                                                                          สมาคมไตรกีฬาแห่งประเทศไทย

                                                                                                 24  ธันวาคม 2545