<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_inhale_exhale.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> นักกีฬากับจังหวะการหายใจ

 

นักกีฬากับจังหวะการหายใจ

 

โดย...ปราจิณ  รุ่งโรจน์

วัตถุประสงค์ของการฝึกจังหวะการหายใจ คือ

1.ฝึกเพื่อขยายความจุปอดให้ใหญ่ขึ้น

2.ฝึกเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้จังหวะที่เร็วขึ้นหรือเร็วๆ ช้าๆ ตามสภาพการแข่งขัน

ต่อไปนี้เป็นแบบฝึกจังหวะการหายใจสำหรับนักกีฬา

หมายเหตุ ที่ฝึกที่1-4 เป็นท่าฝึกเพื่อขยายขนาดความจุของปอด  ส่วนท่าที่ 5 ฝึกจังหวะหายใจเร็วๆ ช้าๆ ให้เหมือนสภาพการแข่งขันจริงๆ

ท่าฝึกที่ 1 ยืนแยกขากว้างประมาณ 1 ช่วงไหล่

วิธีฝึก       ปล่อยแขนไว้ข้างลำตัว  ค่อยๆ ยกแขนทั้งสองขึ้นช้าๆ พร้อมกันให้สูดลมหายใจเข้าช้าๆ จนรู้สึกเต็มปอด ( เวลาสูดลมหายใจเข้าควรหายใจพร้อมกันทั้งสองทางคือทั้งทางจมูกและทางปาก) ให้กลั้นลมหายใจไว้ในปอดประมาณ 5 วินาที แล้วค่อยๆ ปล่อยลมหายใจออกพร้อมกับลดแขนทั้งสองข้างลงแขม่วท้องเอาไว้ 5 วินาทีเช่นกัน  แล้วก็กลับมาหายใจเข้าใหม่ทำเช่นนี้สลับกันประมาณ 10-16 ครั้ง ( 1 หายใจเข้า 2 หายใจออก )

ท่าฝึกที่ 2 ยืนพนมมือเอาไว้ระหว่างทรวงอก

วิธีฝึก         ยังยืนแยกขาอยู่เช่นเดิม ค่อยดันพลังฝ่ามือเข้าหาจุดศูนย์กลางของฝ่ามือพร้อมกับหายใจเข้าเต็มปอดลึกๆ กลั้นลมหายใจเอาไว้ 5 วินาที แล้วค่อยๆ ปล่อยๆลมหายใจออกจนหมดปอด ( 1 หายใจเข้า 2 หายใจออก ) ข้อศอกหุบเข้าหาลำตัว ให้ทำสลับกันอย่างนี้ 10-16 ครั้ง

ท่าฝึกที่ 3  ยืนแยกเท้าประสาน มือชูแขนเหนือศรีษะ

วิธีฝึก            ค่อยๆ ก้มลำตัวลงหายใออกให้หมดปอด แล้วค่อยๆ ยกลำตัวขึ้นพร้อมกับหายใจเข้าให้เต็มปอด แขนชูเหนือศรีษะ ทำเช่นนี้ 10-16 ครั้ง

ข้อควรจำ      ควรส่งความรู้สึกทั้งหมด ไปที่ปอดเสมอในขณะฝึก ( 1 หายใจออก 2 หายใจเข้า )

 ท่าฝึกที่ 4  ยืนแยกเท้าอยู่เหมือนเดิม แขนยื่นออกไปไขว้กันไว้ในระดับอก

วิธีฝึก             ค่อย ๆ กางแขนออก พร้อมกับหายใจให้เต็มปอด ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วกลั้นหายใจไว้ 5 วินาที  แขนให้กางออกจนสุดแขน ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกให้หมดปอด   แขนหุบเข้ามาไขว้กันไว้เหมือนเดิม  ให้ทำสลับกันเช่นนี้ 10-16 ครั้ง  ( 1 หายใจออก 2 หายใจเข้า )

ท่าฝึกที่ 5    ฝึกการหายใจเข้าออกให้เร็วเป็นจังหวะ

วิธีฝึก              ใช้เวลาในการฝึกเป็นเกณฑ์ คือ 15 วินาที  หรือถ้าฝึกใหม่ๆ อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าก็ได้ ในเวลาที่กำหนดไว้นั้น  ผู้ฝึกต้องพยายามหายใจเข้า-ออก ให้ได้จำนวนครั้งให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้  โดยหายใจพร้อมกันทั้งสองทาง  จมูกและปาก  การฝึกแรกๆ ผู้ฝึกอาจจะมีอาการคล้ายๆ จะเป็นลม แต่เมื่อร่างกายเคยชินแล้ว จะรู้สึกว่ามันดีขึ้นเป็นลำดับ  จากการฝึกของผู้เขียนที่ผ่านมาพบว่า  " จังหวะการหายใจ ณ จุดเหนื่อยที่สุดดีขึ้นไม่ติดขัด ทั้งในการวิ่งแข่ง หรือแข่งจักรยานก็ตาม "

หมายเหตุ เมื่อผู้อ่านแข็งแรงขึ้น ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกจังหวะการหายใจแบบที่ 5 ให้มากขึ้น

 

 

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่1 ก.ค.45<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>