<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hitcounter\hits_for_runner_loveultra.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> ของฝากสำหรับผู้รักอัลตร้ามาราธอน_กฤตย์

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 5ม.ค.49<% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>

ของฝากสำหรับ  ผู้รักอุลตร้าทั้งหลาย

 

ชายผู้เร็วที่สุดสำหรับอุลตร้า

Bruce  Fordyce     วิ่งระยะทาง  55  ไมล์  (88  ก.ม. )   จาก  ลอนดอน  ไป  ไบรตัน (ในสนามแข่งขัน)  ด้วยความเร็ว  4:50:21

               แสดงว่าวิ่งด้วยความเร็ว  5:48  นาทีต่อไมล์ (1,600 เมตร)  หรือวิ่งมาราธอน 2มาราธอนติดต่อกันด้วยความเร็วเฉลี่ยที่มาราธอนละ  2:33     แม่เจ้าโว้ย

 

หญิงผู้เร็วที่สุดสำหรับอุลตร้า

Ann  Trason     ในระยะ 50 ไมล์   (80 ก.ม.)  ด้วยความเร็ว  5:40:18  และถือเป็นสถิติที่เร็วที่สุดตั้งแต่ปี  1991  เป็นต้นมา

 

แก่ที่สุด

Erik  Warwick     ชาวเยอรมัน  อายุ  80  ปี  วิ่งระยะ 50 ไมล์  ได้ที่  11:56:28  ปี  1997

 

อุลติเมท  อัลตร้า

Frank  Giannino     วิ่งระยะทาง  3,103  ไมล์ (4,964.8 ก.ม.)  นั่นก็จัดว่าเท่ากับสองมาราธอนครึ่ง     นี่ต่อวันนะคุณ

               แกวิ่งอย่างนี้ทุกวัน  ซ้ำครับ “ทุกวัน”  ตลอดคาบระยะเวลา  เดือนครึ่ง  สุดจินตนาการ  พ่อคุณทูนหัว

 

เมกกะ  รันเนอร์

Henri  Girault     ชาวฝรั่งเศส  วิ่งในสนามระยะ 100  ก.ม.  หรือและยาวกว่า ทั้งหมด 200 สนาม

อีกรายกลัวจะน้อยหน้า  คราวนี้เป็นอเมริกัน  คือ

Norman  Frank     อายุ 72 ปี     วิ่งสะสมสนามเต็มมาราธอนและอุลตร้า ได้ 850 สนาม  แต่อนาคตอีกไม่นาน จะโดน  ปั้น  วุฒินาถ โค่นบัลลังก์

 

สุดยอด

Sri  Chinmoy     วิ่งรอบสนามรอบละ 1 ไมล์ (1,600 เมตรเศษ)     ทั้งสิ้น 1,300  รอบ  คือ  1,300  ไมล์

ไม่รู้ว่าของฝากชิ้นนี้จะทำให้ป้อหมานฮึกเหิมมีเรี่ยวแรงหรือมือเท้าอ่อน

 

 

กฤตย์  ทองคง

29  ธันวาคม  2548