วัยโก๋ นิยมออกกำลังกายมากกว่า วัยโจ๋

 

     

การออกกำลังกาย เปรียบเสมือนยาสารพัดประโยชน์ เป็นได้ทั้งยาบำรุง ยาป้องกัน และยาบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพร่างกาย ผลการออกำลังกายทำให้ในขณะพัก หัวใจทำงานอย่างประหยัดโดยบีบตัวน้อยครั้งลง ผู้ที่เคยมีอัตราการเต้นหัวใจขณะพัก 70 ครั้งต่อนาที หลังจากออกกำลังกายเป็นประจำ อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักอาจลดลงเหลือ 60 ครั้งต่อนาที เป็นการประหยัดงานของหัวใจได้ถึงกว่า 10,000 ครั้งต่อวัน
 

ยอดคนนอกเขตเทศบาลออกกำลังกายแซงคนในเมือง
 
ตารางที่ 1 ร้อยละของการออกกำลังกายของประชาชนทั่วประเทศ อายุ 15 ปีขึ้นไป
 
การออกกำลังกาย
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
รวม

ออกกำลังกาย
- น้อยกว่า 3 วัน
- 3 ถึง 5 วัน
- มากกว่า 5 วัน

57.8
19.4
13.4
25.0
65.2
19.7
17.2
28.3
64.0
19.6
16.6
27.8
ไม่ได้ออกกำลังกาย
41.8
34.5
35.6
ไม่ทราบ/ไม่ตอบ
0.4
0.3
0.4
รวม
100.0
100.0
100.0
ที่มา : การสำรวจสภาวะสุขภาพระดับจังหวัด, กระทรวงสาธารณสุข, 2544
วัยรุ่นไม่ใส่ใจสุขภาพ มากกว่าวัยอื่น
กราฟแสดงร้อยละของการออกกำลังกายของประชาชนทั่วประเทศ อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามกลุ่มอายุ

                                ที่มา : การสำรวจสภาวะสุขภาพระดับจังหวัด, กระทรวงสาธารณสุข, 2544

ไม่สนใจกีฬาจึงไม่เล่น!
 
กราฟแสดงร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปี จำแนกตามเหตุผลที่ไม่เล่นกีฬา
 
                                                                   ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2544
วัยรุ่นเล่นกีฬาเพราะหลักสูตร
 
กราฟแสดงร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ 6-24 ปี จำนกตามเหตุผลที่เล่นกีฬา
 
                                                                        ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ , 2544

ขอขอบคุณ...ข้อมูลจาก สสส. = www.ThaiHealth.or.th =