เครื่องดื่มเกลือแร่ น้ำเกลือแร่ และน้ำอัดลม

linesbar.gif (1687 bytes)

                เครื่องดื่มเกลือแร่ (Sports Drink หรือ Electrolyte Drink) ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เป็นทางเลือกทางหนึ่ง ที่ชดเชยน้ำที่เสียไป ทำให้การดื่มมีรสชาติและมีราคาแพงกว่าการดื่มน้ำธรรมดา ในเครื่องดื่มเกลือแร่ยังมีกลูโคส โซเดียม โปแตสเซียม และคลอไรด์ เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสารดังกล่าวในปริมาณที่พอเหมาะจะช่วยให้น้ำเข้าสู่เซลล์ได้เร็วขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวกับการ เสียเกลือแร่ในเหงื่อเท่าใดนัก อย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬา คำแนะนำก็ยังเป็นน้ำเย็นธรรมดา ซึ่งจะช่วยแก้ กระหายน้ำได้เพียงพอ
                น้ำเกลือแร่
(Oral Rehydrated Solution ORS) ต่างจากเครื่องดื่มเกลือแร่ตรงที่ปริมาณน้ำตาลต่ำและปริมาณเกลือแร่สูงกว่า ดังแสดงในตาราง ปกติน้ำเกลือแร่ (ORS) จะใช้ในกรณีที่จะทดแทนการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ไปอย่างรวดเร็ว เช่น กรณีท้องร่วง เครื่องดื่มทั่วไปหรือน้ำอัดลม เช่น โคคา โคล่า จะมีน้ำตาลสูง เกลือแร่ต่ำ

ตารางเปรียบเทียบส่วนประกอบของเครื่องดื่มเกลือแร่,น้ำเกลือแร่ และเครื่องดื่มทั่วไป

ชนิด

คาร์โบเดรต

(กรัม/ลิตร)

โซเดียม โปแตสเซียม คลอไรด์

มิลลิโมล/ลิตร

เกเตอเรด 62 23 3 14
โอโชสตาร ์ 73 24 4 12
โคคา โคลา 105 3 0 1
ORS 20 90 20 80

ข้อมูลจาก กองโภชนาการ กรมอนามัย