อาหารนักกีฬา...มีอะไรพิเศษ

linesbar.gif (1687 bytes)

              ความแตกต่างของอาหารนักกีฬาและคนทั่วไปก็คือ ปริมาณพลังงาน เนื่องจากนักกีฬาใช้เวลาในการ ฝึกซ้อมมาก ใช้พลังงานมาก จึงต้องได้รับสารพลังงาน (คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน) รวมทั้งสารอาหารวิตามิน เกลือแร่ และน้ำเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี หลักการเลือกอาหารของนักกีฬาจะเหมือนกับคนทั่วไปในแง่การเลือกอาหารให้ได้ 5 หมู่ มีความหลากหลายและ ปริมาณพอเพียง ตารางที่ 1 แสดงถึงการเปรียบเทียบสัดส่วนของสารพลังงานซึ่งการเพิ่มสัดส่วนของสารพลังงาน ซึ่งการเพิ่มสัดส่วน นั้นจะมุ่งเน้นที่คาร์โบไฮเดรต ส่วนโปรตีนถึงแม้จะมีสัดส่วนของการใช้พลังงานคงเดิม (10-15%) ก็ยังถือว่าได้โปรตีนเพิ่มขึ้น และเพียงพอกับความต้องการร่างกาย

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสัดส่วนของสารพลังงานในบุคคลทั่วไปและนักกีฬา

  

บุคคลทั่วไป (%)

นักกีฬา (%)

   คาร์โบไฮเดรต
   โปรตีน
   ไขมัน

ตัวอย่าง
  ความต้องการพลังงาน
  คาร์โบไฮเดรต
  โปรตีน
  ไขมัน

55 - 60
10 - 15
30 - 35

แคลอรี่
2,000
1,100
300
600

60 - 70
10 - 15
20 - 30

แคลอรี่
3,000
2,100
+250
600

ข้อมูลจาก กองโภชนาการ กรมอนามัย